07.01.2023

KомандированеKомандироване в Швейцария

Ако временно изпратите работници да извършват услуга в Швейцария, така че те да могат да работят тук или да работят в някой от вашите клонове, тогава трябва да спазвате определени минимални условия за работа и заплащане, които са обичайни в местоположението и индустрията.

Всъщност въз основа на федералния закон за минималните условия на труд и заплащане на служителите, командировани в Швейцария, и на съпътстващите мерки, приоритетът на условията за минимално заплащане на швейцарския пазар на труда може да бъде контролиран. Освен това този закон предвижда възможност за определяне на задължителни минимални работни .

Подкрепяме чуждестранни работодатели, които искат да се държат коректно, когато изпълняват задача в Швейцария.
Задължителните разпоредби относно командироването на служители се отнасят до минималната работна заплата, работното време и почивките, минималната продължителност на ваканцията, безопасността и опазването на здравето при работа, защитата на бременните жени, родилките, децата и младежите и равно третиране на жените и мъжете. Тези разпоредби могат да бъдат намерени във федералните закони и постановления на Федералния съвет, в колективните трудови договори.

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти: Благодарим за доверието!

Консултанско бюро ШЛАТТЕР гарантира абсолютна конфиденциалност на поверената информация и се отнася с нужния респект към всеки свой клиент!

Моля датата за провеждане на първата среща трябва да се съгласува предварително по телефона